ગુજરાત સ્થાપના દિવસ 2024: Quotes, Wishes, Status and Images in Gujarati

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ

આપણે જાણીએ છીએ કે, મહાગુજરાત આંદોલન પછી 1લી મે, 1960 ના રોજ મુંબઈ રાજ્યનાં ‘ગુજરાત’ અને ‘મહારાષ્ટ્ર’ એમ બે ભાગલા પાડવામાં આવ્યા. દર વર્ષે 1લી મે ​​ના રોજ ગુજરાત સ્થાપના …

Read more

x